Get Adobe Flash player

Projekt realizowany w ramach POIG

Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio) otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5. Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013, Faza rozwoju, na realizację projektu „Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej”.

W ramach projektu zostaną opracowane nowe, innowacyjne technologie, urządzenia oraz programy informatyczne służące rozwiązaniu najbardziej istotnych problemów współczesnej medycyny, głównie w obszarze chorób nowotworowych, układu krążenia, rehabilitacji i zakażeń szpitalnych.

Celem głównym projektu jest przygotowanie przez Klaster CIBio wspólnych innowacyjnych produktów i usług oraz wprowadzenie ich na rynek.

Celem szczegółowym jest: opracowanie technologii leczenia w zastosowaniu terapii fotodynamicznej nowotworów i chorób układu krążenia, opracowanie technologii wykrywania i zwalczania zakażeń szpitalnych i zagrożeń bakteriologicznych, opracowanie technologii zwiększenia populacji komórek macierzystych, opracowanie urządzenia do rehabilitacji medycznej oparte o oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Powstaną nowoczesne, w tym biodegradalne, protezy wewnątrzkomórkowe, a także nowoczesne oprogramowanie informatyczne i telemedyczne w diagnostyce i leczeniu.

Klaster będzie wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność w obszarze inżynierii biomedycznej oraz tworzyć warunki dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi: 30.327.600,00 zł, w tym dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 21.906.540,00 zł. 

 

Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej realizuje kilkanaście projektów badawczych, w tym min.:

I.     Opracowanie technologii diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych i układu krążenia przy wykorzystaniu terapii fotodynamicznej.

II.  Opracowanie technologii wykrywania patogenów wywołujących zakażenia szpitalne i powodujących zagrożenia bakteriologiczne.

III. Opracowanie technologii zwiększenia populacji komórek macierzystych i ich różnicowania w hodowlach komórkowych przy wykorzystaniu laserów niskiej energii.

IV.     Oprogramowania  informatyczne do zastosowania w medycynie.

V.Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

VI. Opracowanie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem sit molekularnych w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

VII.  Zastosowanie grafenu w medycynie.

 

 

"Dotacja na innowacje" 

Dotacje na innowacje